Śledź nas na:
Dziecko Porady Psychologia

Urodzę chore dziecko. Co dalej?

30 sierpnia 2022
Urodzę chore dziecko

Urodzę chore dziecko – to wywraca życie do góry nogami. Wszystko jest dla nas nowe, pojawia się wiele wątpliwości i niewiadomych. Sprawdź, z jakiego wsparcia i pomocy możesz skorzystać w tym trudnym czasie w ramach ustawy “Za życiem”.

Dzieci przychodzą na świat z różnymi schorzeniami, a wiele z nich odkrywanych jest jeszcze w życiu płodowym. Nowoczesna technologia badań, w tym USG, pozwala nam na szybkie wykrywanie różnych nieprawidłowości w rozwoju najmłodszych. Niektóre da się zoperować jeszcze w brzuchu mamy przed porodem, a na inne maluchy czeka długotrwałe leczenie już po narodzinach. Ustawa “Za życiem” oferuje różnorodne wsparcie i pomoc, która ma ułatwić nam poruszanie się po zawiłych przepisach. Warto poznać szczegóły, aby wiedzieć gdzie szukać i jakie mamy możliwości. Urodzę chore dziecko – sprawdź z czego możesz skorzystać.

Kto może uzyskać wsparcie w ramach ustawy “Za życiem”?

Pomocą objęte mogą być kobiety oraz ich rodziny, jeśli:
 • spodziewają się dziecka
 • oczekują narodzin dziecka ciężko chorego, np. nieuleczalna choroba zagrażająca życiu, ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
 • istnieje ryzyko, że ich dziecko umrze w trakcie ciąży lub porodu
 • poroniły lub ich dziecko zmarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych
 • urodziły chore dziecko, obarczone wadami wrodzonymi lub śmiertelnymi schorzeniami

Jakiej pomocy możesz oczekiwać?

 • prawa i ulgi
 • badania lekarskie
 • wsparcie zdrowotne
 • wsparcie socjalne

Jak skorzystać z tych uprawnień?

Aby skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy, musimy posiadać zaświadczenie lekarskie, które potwierdzają ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Przed narodzinami wystawia je lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.
Zaświadczenia dla dziecka, które przyszło już na świat wystawia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, specjalistę w dziedzinie pediatrii.
Dzięki temu dzieci do 18 r. ż. mogą skorzystania poza kolejnością z różnych świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie.

Uprawnienia w okresie okołoporodowym:

 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna)
 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej
 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny)
 • koordynowana opieka lekarska nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej
 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów

Uprawnienia dla rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością:

 • porady dotyczące pielęgnowania i wychowywania dziecka z niepełnosprawnością
 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
 • pomoc psychologiczna dla rodziców
 • rehabilitacja lecznicza
 • wyroby medyczne (np. pieluchomajtki, cewniki, protezy)
 • zakup leków poza kolejnością
 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (120 godzin tzw. opieki wytchnieniowej)
 • opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych
 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne
 • inne świadczenia wspierające rodzinę (np. pomoc prawna)

Jednorazowe świadczenie 4000 zł:

 • przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów
 • należy przedłożyć zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu
 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • wniosek możemy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka
 • składamy go w urzędzie miasta, gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania

Asystent rodziny – dla kogo i jak go uzyskać?

Wystarczy złożyć stosowny wniosek do gminy, aby uzyskać wsparcie asystenta rodziny, który w ramach ustawy “Za życiem”:
 • wyjaśni wszelkie wątpliwości związane z instrumentami polityki na rzecz rodziny, które nas dotyczą lub z których możemy skorzystać – zakres form pomocy i miejsc wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, działanie urzędów, sądów itd.
 • posiadając pisemne upoważnienie, może załatwiać w naszym imieniu sprawy w różnych instytucjach
 • udziela wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, wskazówek dotyczących opieki nad dzieckiem, rozwiązywania problemów wychowawczych oraz ułatwia realizację codziennych obowiązków
 • pomaga w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i szukaniu pracy

Gdzie szukać wsparcia dla rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością?

 • centra pomocy rodzinie
 • instytucje wsparcia rodziny
 • ośrodki pomocy rodzinie
 • ośrodki pomocy społecznej

Jakie dofinansowania ze środków PFRON możesz uzyskać?

 • na turnus rehabilitacyjny połączony z wypoczynkiem
 • na likwidację barier architektonicznych (np. budowa podjazdu lub windy dla wózka), w komunikowaniu się (np. zakup syntezatora mowy), technicznych (np. zakup roweru trójkołowego)
 • na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i inne środki pomocnicze (np. ortezy, materace, protezy, obuwie)
 • na usługi tłumacza migowego lub tłumacza-przewodnika

Podstawowe świadczenia pomocy społecznej:

 • Świadczenia pieniężne – zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy, specjalny zasiłek celowy
 • Świadczenia niepieniężne – praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne (np. prawne, psychologiczne), usługi opiekuńcze (opieka higieniczna zalecona przez lekarza), mieszkania chronione, ośrodki wsparcia

Inne formy pomocy dla rodzin z dziećmi:

 • świadczenie wychowawcze „ Program Rodzina 500+”
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy
 • zapomogi związane z urodzeniem dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) oraz zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przyznawana według uznania gminy
 • inne świadczenia ustalane przez gminę i finansowane z jej budżetu
 • świadczenie rodzicielskie
 • dodatek wychowawczy (dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego)

Karta Dużej Rodziny (KDR):

 • zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne – dla rodziców i małżonków rodziców
 • 50% ulgi opłaty za paszport – dla rodziców i małżonków rodziców i 75% ulgi opłaty za paszport – dzieci
 • darmowe wstępy do parków narodowych
 • inne deklarowane przez partnerów KDR, aktualna lista znajduje się na stronie www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina
Na wiele spraw związanych z narodzinami chorego dziecka nie jesteśmy w stanie się przygotować. Możemy jednak ułatwić sobie funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, korzystając z różnorodnych form pomocy, które istnieją w naszym systemie prawnym. Jednym z nich jest właśnie ustawa “Za życiem”, która łączy ze sobą wiele elementów, mających na celu wsparcie matek i ich rodzin w tej trudnej sytuacji.

Jeśli podobał Ci się wpis, zapraszam na nasz Facebook

Brak komentarzy

Odpowiedz

Nasz Instagram